Rättsskydd och Rättshjälp

 

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

 

Rättsskyddsförsäkring har till ändamål att hjälpa till med att finansiera rättsliga tvister. Huvudsakligen får försäkringstagaren ekonomisk hjälp för att kunna anlita ett juridiskt ombud. Ersättning kan även utgå för de kostnader som motparten haft för sitt ombud om den försäkrade förlorar tvisten och därmed ska betala motpartens kostnader.

Hemförsäkringens rättsskydd tar sikte på de tvister den försäkrade kan råka ut för i det allmänna dagliga privatlivet. För rättsskydd i tvister avseende viss egendom såsom villa, fritidshus, bil och båt krävs att egendomsförsäkring med inkluderat rättsskydd tecknats för just denna egendom. Tvister som har samband med affärsverksamhet omfattas inte av rättsskyddet i privatpersoners försäkringar, utan måste tecknas separat. Rättsskydd ges endast undantagsvis vid brottmål.

För närvarande innefattar alla hemförsäkringar som vänder sig till svenska konsumenter ett rättsskyddsmoment. Villkoren i rättsskyddsförsäkringarna kan emellertid variera något mellan bolagen.

För att rättsskyddet ska träda in måste en tvist ha uppstått med motparten. Detta innebär att rättsskyddsersättning inte utgår för förhandlingar eller avtalsskrivning. Tvisten måste som huvudregel ha sin grund i något förhållande som inträffat efter det att försäkring tecknats för att rättsskyddet ska få utnyttjas. Som huvudregel ska man ha haft rättsskyddsförsäkring i minst två år för att kunna utnyttja den.

Rör tvisten viss egendom man försäkrar separat, till exempel bilen, ska man kontakta det försäkringsbolag där bilen är försäkrad, rör tvisten fritidshuset ska kontakt tas med försäkringsbolag där det är försäkrat etc. För närvarande ingår rättsskyddsmoment i alla hel- och delkaskoförsäkringar för motorfordon, villa-, fritidshus och fritidsbåts-försäkringar för den svenska marknaden.

Om det gäller en annan privat tvist, som ska prövas i t ex tingsrätt, ska kontakt tas med det försäkringsbolag där hemförsäkring finns tecknad.

Rör tvisten en familjerättslig fråga (äktenskapsskillnad, bodelning, underhåll m m) ska i första hand kontakt tas med domstol eller Rättshjälpsmyndigheten utom när tvisten rör underhåll eller vård av barn som inte har samband med äktenskapsskillnad eller bodelning.

Tvist som ska prövas av administrativ myndighet, t ex länsstyrelse eller länsrätt, omfattas inte av rättsskyddet. Som regel kan man kontakta en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå för att höra efter om denne kan åta sig ärendet under förutsättning att ekonomiskt bistånd utgår via rättsskyddet eller rättshjälpen. Advokaten kan ge vägledning om vart man ska vända sig eller hjälpa till med ansökan.

Enligt den rättshjälpslag som trädde i kraft den 1 december 1997 är rättshjälpen generellt subsidiär till rättsskyddsförsäkringar. Den som har en hemförsäkring där en rättsskyddsförsäkring ingår, eller som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt och sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft en rättsskyddsförsäkring, ska inte kunna få rättshjälp om det inte finns särskilda skäl. Detta gör det extra angeläget att teckna försäkringar som innefattar rättsskydd.

Rättsskyddförsäkring är idag inkluderad i hemförsäkringspaketet och kan för närvarande inte tecknas separat. Nästan alla - över 95 procent - av de svenska hushållen har en hemförsäkring. Själva ersättningen i rättsskyddet varierar mellan bolagen och ligger i normalfallet i en nivå mellan 100.000,- och 200.000,- med en självrisk på 20-25%.

 

RÄTTSHJÄLP:

 

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.

För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

Observera att du som regel inte får rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Om du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kan du i regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som kan betalas ur till exempel en ansvarsförsäkring.

Du kan oftast inte få rättshjälp i ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder (till exempel ansökan om lagfart eller inteckning av en fastighet) eller för upprättande av handlingar såsom självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling. Du kan inte heller få rättshjälp för förrättande av bouppteckning eller i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander.

Vart vänder jag mig och vad kostar det?

Du kan vända dig till advokatbyrå eller annan juridisk byrå. Om det till exempel gäller en hyrestvist kan du vända dig till ombudsman i hyresgästföreningen.

Den du vänder dig till hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol om målet eller ärendet redan handläggs av domstol när du söker rättshjälp. I andra fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten om rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Om du vill veta vilka avgifter som gäller, kontakta advokatbyrå eller Rättshjälpsmyndigheten.

Avgiften tas ut löpande allt eftersom biträdet arbetar med ditt ärende.
Om du förlorar ett mål i en domstol får du i regel betala dina egna rättshjälpskostnader (dvs. rådgivnings- och rättshjälpsavgift) och motpartens kostnader, även om du har rättshjälp.